Algemeen

Je kunt alleen deelnemen aan een activiteit en/of reis met De Kracht van Sport wanneer je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. De Kracht van Sport gaat ervan uit dat je bekend bent met de inhoud van de voorwaarden en dat je mogelijk aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteit en/of reis hebt gelezen op onze website.

Deelnemers

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers aan een activiteit en/of reis van De Kracht van Sport. Onder deelnemers wordt ook iedereen verstaan die deelneemt aan (delen van) de activiteit en/of reis van De Kracht van Sport als organisatielid, begeleider of vrijwilliger.

Boekingsformulier

Door verzending van het online boekingsformulier (Welcome Pack) gaat de deelnemer akkoord met de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden namens alle personen die onderdeel zijn van de boeking. Indien meerdere personen (als groep) aan dezelfde activiteit wensen deel te nemen, kunnen zij gezamenlijk één boeking maken.

Prijzen

De op onze website genoemde prijzen zijn actuele prijzen, rekening houdend met heffingen, (brandstof)toeslagen, belastingen en wisselkoersen. Prijzen kunnen op basis van vraag en aanbod fluctueren. Deelnemers betalen het tarief dat op de website is genoemd op het moment van aanmelden. De Kracht van Sport behoudt zich het recht voor wijzigingen in heffingen, (brandstof)toeslagen, belastingen of wisselkoersen door te berekenen aan de deelnemer. Deelnemers hebben het recht hun deelname te annuleren met volledige restitutie van reeds betaalde bedragen (exclusief eventueel reeds betaalde transactiekosten en administratiekosten) in geval van prijswijzigingen. Op de website van De Kracht van Sport staat per activiteit en/of reis vermeld welke zaken bij de prijs zijn inbegrepen. Een reis begint en eindigt in Nederland. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zaken die niet zijn inbegrepen bij het deelnemersgeld van de reis, inclusief de reis naar de plek van vertrek.

Betaling

Betalingen moeten vóór de door De Kracht van Sport gestelde betalingsdeadline worden voldaan. Indien een betalingsdeadline wordt gemist, kan het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een administratieve heffing en wordt een nieuwe betalingsdeadline gesteld van minimaal 7 dagen.

Wanneer betalingsdeadlines worden gemist, wordt geacht het op dat moment verschuldigde bedrag voor De Kracht van Sport opeisbaar te zijn. De Kracht van Sport behoudt zich tevens het recht voor bij een betaling na de gestelde deadline extra kosten in rekening te brengen. Een betaald voorschot en/of (restant) deelnemersgeld wordt niet gerestitueerd, behalve wanneer De Kracht van Sport de betreffende activiteit en/of reis moet annuleren, de geplande vertrekdatum of aankomstdatum moet aanpassen, of wanneer afwijkende afspraken zijn gemaakt en deze schriftelijk zijn bevestigd, zoals in geval van een annuleringsregeling.

Betaalmogelijkheden

Afhankelijk van de activiteit en/of reis, biedt De Kracht van Sport de mogelijkheid aan om te betalen via iDEAL of bankoverschrijving. De Kracht van Sport garandeert niet dat elke betaalwijze voor elke activiteit en/of reis beschikbaar is.

Termijnbetalingen

Bij sommige activiteiten en/of reizen kan De Kracht van Sport de mogelijkheid aanbieden om het deelnemersgeld in termijnen te betalen. Termijnbetalingen zijn standaard inclusief een annuleringsregeling. Deelnemers verliezen bij annulering voorafgaand aan de reis alleen het aantal termijnen dat ze tot op het moment van annulering hebben voldaan. De Kracht van Sport zal voor termijnbetalingen een toeslag op het deelnemersgeld in rekening brengen.

Reserveringskosten

De Kracht van Sport berekent geen reserveringskosten voor deelname aan een activiteit en/of reis.

Transactiekosten

 De Kracht van Sport berekent transactiekosten voor betalingen die via iDEAL of anderszins gedaan worden na bestelling via de webshop. Transactiekosten komen nooit voor restitutie in aanmerking.

Annuleringskosten

De Kracht van Sport behoudt zich het recht voor om deelnemers bij annulering zonder annuleringsregeling en zonder afspraak tot termijnbetalingen, annuleringskosten in rekening te brengen. Mocht een deelnemer voortijdig de reis beëindigen dan behoudt De Kracht van Sport het bedrag dat is betaald voor de reis. 

Bagagekosten

Luchtvaartmaatschappijen vragen vaak een vergoeding voor het vervoeren van (ruim)bagage of bepaalde soorten handbagage. Omdat niet alle reizigers ervoor kiezen om (ruim)bagage mee te nemen tijdens hun reis met De Kracht van Sport, is elke deelnemer zelf verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten die voortvloeien uit het meenemen van zijn/haar bagage, tenzij hierover met De Kracht van Sport andere afspraken zijn gemaakt. Deze optionele bagagekosten kunnen online bij De Kracht van Sport worden bijgeboekt. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk zich te houden aan de limieten die gelden voor bagage qua afmetingen en gewicht. De Kracht van Sport is niet verantwoordelijk voor geweigerde bagage en eventuele bijkomende kosten.

Restituties

Eventuele (gedeeltelijke) restituties worden na afloop van de reis altijd overgemaakt naar het rekeningnummer welke gebruikt is bij het maken van de oorspronkelijke (eerste) betaling van het deelnemersgeld door de deelnemer. Te restitueren bedragen worden uiterlijk 30 dagen na afloop van de activiteit en/of reis overgemaakt. Mocht een deelnemer voortijdig de reis beëindigen dan behoudt De Kracht van Sport het volledige bedrag dat is betaald voor de reis. Mocht het een fout van ons betreffen dat een deelnemer eerder terugkeert dan krijgt de deelnemer een teruggave vanaf het moment dat de deelnemer de reis verlaat. 

Annuleringsverzekering

Deelnemers van reizen van De Kracht van Sport wordt verzocht een annuleringsverzekering aan te schaffen. 

Annuleringsregeling

Annulering van deelname aan een activiteit en/of reis van De Kracht van Sport met restitutie van betaalde bedragen is in beginsel niet mogelijk, tenzij situaties zich voordoen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden. Bij sommige activiteiten en/of reizen kan De Kracht van Sport een optionele annuleringsverzekering aanbieden, waarmee deelnemers tegen betaling van een vast bedrag in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) restitutie van het deelnemersgeld wanneer zij onverhoopt hun deelname voorafgaand aan de reis moeten annuleren. De beschikbaarheid van een annuleringsregeling wordt op de website of na aanmelding via e-mail gecommuniceerd.

Calamiteitenregeling

Bij sommige activiteiten en/of reizen van De Kracht van Sport is een calamiteitenregeling van toepassing. Deelname aan een calamiteitenregeling verplicht De Kracht van Sport tot het vergoeden van extra kosten tot een bedrag van maximaal 50% van het betaalde deelnemersgeld, die het gevolg zijn van buitengewone (overmacht) omstandigheden welke het verloop en/of de route van de activiteit en/of reis beïnvloeden. Deze omstandigheden omvatten, maar beperken zich niet tot, noodweer, vernieling, ernstige vertraging of uitgevallen transportmogelijkheden waardoor reizen onmogelijk, vertraagd of bemoeilijkt wordt. Wanneer De Kracht van Sport geen calamiteitenregeling aanbiedt of geen calamiteitenregeling wordt afgesloten, zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele extra kosten die voortvloeien uit voornoemde omstandigheden, voor zover deze niet door een reisverzekering worden vergoed. Door dergelijke omstandigheden kan de duur van de reis in beperkte mate, maar zo lang als noodzakelijk worden aangepast zonder erkenning van enige aansprakelijkheid door De Kracht van Sport en heeft de deelnemer geen recht op compensatie en/of restitutie van reeds betaalde bedragen.

Verzekeringen

Deelnemers zijn verplicht te beschikken over een geldige reisverzekering voor de volledige duur van, en passend bij, de activiteit en/of reis en verklaren zich bekend met de daarbij behorende dekking. De Kracht van Sport heeft het recht aan deelnemers te vragen een verzekeringsbewijs te overleggen, voor zover de aard van de activiteit en/of reis hier aanleiding toe geeft. Bij sommige activiteiten en/of reizen biedt De Kracht van Sport de mogelijkheid een reisverzekering voor de volledige duur van de activiteit en/of reis via De Kracht van Sport af te sluiten bij een door De Kracht van Sport geselecteerde verzekeringsmaatschappij. Deelnemers zijn rechtstreeks verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij en gaan door betaling aan De Kracht van Sport akkoord met de voorwaarden van verzekeringsmaatschappij, welke door deelnemer bij De Kracht van Sport opvraagbaar zijn. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk te beschikken over een zorgverzekering en verklaren zich bekend met de daarbij behorende dekking. In geval van een buitenlandse activiteit en/of reis dienen deelnemers ook te beschikken over een European Health Insurance Card. De Kracht van Sport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlenen van medische ondersteuning en/of vergoeding van medische kosten.

Vaccinaties

De Kracht van Sport informeert, waar mogelijk, over noodzakelijke vaccinaties om deel te nemen aan een activiteit en/of reis. Deelnemers blijven zelf verantwoordelijk om bij de daarvoor bevoegde instanties informatie in te winnen of vaccinaties noodzakelijk zijn en zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige inenting en de bijbehorende kosten.

Aansprakelijkheid

 De Kracht van Sport is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van bagage of andere eigendommen van deelnemers. Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor alle schade (inclusief verlies of diefstal) die zij toebrengen aan accommodaties, vervoermiddelen en materialen van De Kracht van Sport of partners met wie De Kracht van Sport samenwerkt. Deelnemers wordt aanbevolen te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking tijdens de activiteit en/of reis.

 De Kracht van Sport is niet aansprakelijk voor schade, letsel of verwonding die ontstaat als gevolg van deelname aan de activiteiten die onderdeel zijn van het programma van de reis of activiteit. De Kracht van Sport is evenmin aansprakelijk voor enige schade of letsel die het gevolg is van activiteiten die deelnemers tijdens de duur van de activiteit of reis, maar buiten het programma, ondernemen. Voor deelname aan sommige activiteiten en/of reizen is een goede basisconditie en fitheid vereist. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om een afweging te maken of deelname aan een activiteit of reis passend is.

Reisdocumenten

Deelnemers zijn verplicht om voorafgaand aan een buitenlandse activiteit en/of reis van De Kracht van Sport gegevens van een geldig reisdocument (paspoort of, indien geldig voor het betreffende land, een identiteitskaart) te verstrekken voor de door De Kracht van Sport gestelde deadline. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om het reisdocument waarvan ze De Kracht van Sport gegevens hebben verstrekt te controleren op geldigheid en mee te nemen op de buitenlandse activiteit en/of reis. De Kracht van Sport behoudt zich het recht voor extra kosten door te berekenen die het gevolg zijn van het te laat of onjuist ontvangen gegevens van het reisdocument. De Kracht van Sport behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren zonder restitutie van reeds betaalde bedragen of extra kosten door te berekenen wanneer zij bij de start van de activiteit en/of reis niet het reisdocument kunnen overleggen waarvan zij De Kracht van Sport vooraf gegevens hebben verstrekt. De Kracht van Sport kan geen consulaire of financiële steun verlenen indien deelnemers hun reisdocument verliezen tijdens of voorafgaand aan de activiteit en/of reis.

Aantal deelnemers

 De Kracht van Sport hanteert een minimum en maximumaantal deelnemers voor haar activiteiten en/of reizen. Deze aantallen zijn op de website terug te vinden. Indien het minimumaantal deelnemers niet bereikt is bij het verstrijken van de inschrijfperiode behoudt De Kracht van Sport zich het recht voor de activiteit en/of reis te annuleren met volledige restitutie van alle betaalde bedragen (exclusief transactiekosten), maar behoudt zich ook het recht voor de activiteit en/of reis doorgang te laten vinden met een lager aantal deelnemers. Het maximumaantal deelnemers dat op de website gecommuniceerd wordt, betreft een richtlijn waarvan kan worden afgeweken. Het aantal deelnemers kan in geen geval als reden voor de deelnemer zijn om een activiteit en/of reis, met restitutie van reeds betaalde bedragen, te annuleren.

Mindervaliden

Wanneer je je aanmeldt voor deelname aan een activiteit en/of reis met De Kracht van Sportgaan wij ervan uit dat je zelfstandig aan het op de website gecommuniceerde programma kunt deelnemen of de hiervoor noodzakelijke ondersteuning voor vertrek zelf regelt. Deelnemers zijn verplicht om bij aanmelding alle relevante informatie te verstrekken die van invloed kan zijn op het veilig deelnemen aan het op de website gecommuniceerde programma. De Kracht van Sport is in geen geval aansprakelijk voor de extra kosten die voortvloeien uit het niet kunnen volbrengen van de op de website gecommuniceerde programmaonderdelen die deel uitmaken van de activiteit en/of reis. Ook het ontbreken van voorzieningen kan De Kracht van Sport niet worden verweten en De Kracht van Sport kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden..

Transport

 De Kracht van Sport maakt gebruik van verschillende vervoerders. Deelnemers verplaatsen zich, afhankelijk van de activiteit en/of reis, per trein, bus, auto, boot en/of vliegtuig. Start-, en eindlocatie van de activiteit en/of reis bevinden zich altijd in Nederland. Het is mogelijk dat de startlocatie van de activiteit en/of reis een andere plek is dan de eindlocatie. De kosten voor transport naar de startlocatie of vanaf de eindlocatie worden niet vergoed. In sommige gevallen is het mogelijk deel te nemen aan een activiteit en/of reis zonder de initiële reis vanuit Nederland te maken, of zonder na afloop van de activiteit en/of reis terug naar Nederland te reizen. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Programma

 De Kracht van Sport verstuurt uiterlijk twee weken voor de start van de activiteit en/of reis alle voor deelname aan de reis benodigde informatie, welke, voor zover de aard van de activiteit en/of reis dit mogelijk maakt, het definitieve programma, vluchtschema, transfers en adressen van alle accommodaties kan omvatten.

Beeldmateriaal

Tijdens de activiteiten en/of reizen van De Kracht van Sport worden er regelmatig foto- en/of filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van De Kracht van Sport in de breedste zin van het woord. Deelnemers dienen voorafgaand aan het voldoen van een betaling voor deelname aan de activiteit en/of reis De Kracht van Sport schriftelijk in kennis te stellen indien zij geen toestemming wensen te verlenen voor het gebruik van beeldmateriaal van desbetreffende deelnemer. Beeldmateriaal blijft eigendom van De Kracht van Sport en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verder worden verspreid, tenzij De Kracht van Sport beeldmateriaal via sociale media publiekelijk beschikbaar stelt.

Nieuwsbrief

Personen die hun interesse in deelname aan een activiteit en/of reis van De Kracht van Sport tonen door het (gedeeltelijk) invullen van een formulier op de website van De Kracht van Sport ontvangen, voor zover De Kracht van Sport over een geldig e-mailadres van de betreffende persoon beschikt, automatisch de elektronische nieuwsbrief van De Kracht van Sport. Afmelden voor deze gratis dienst kan op elk moment.

Publicatie

Kennelijke fouten en/of vergissingen op de website van De Kracht van Sport ( www.dekrachtvansport.nl binden De Kracht van Sport niet en hiervoor kan De Kracht van Sport nooit aansprakelijk worden gesteld.

Copyright

Niets uit de website van De Kracht van Sport of verwante communicatiekanalen (zoals Twitter, Facebook, Youtube, Tiktok) mag zonder schriftelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kracht van Sport door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.